Home > Digital Library > Digital Images > Life Styles > Orissa
ORISSA

 
Baiga
Banjara
Banjari (Banjara)
Bathudi
Bagata
Birhor
Binjhia
Bhuiya
Bhunjia
Bhottada
Bhuiya
Bhumia
Bhuyan (Bhuiya)
Binjhal
Binjhoa (Binjhia)
Bondo Poraja
Chenchu
Dal
Desua Bhumij
Dharua
Dhotada (Bhottada)
Didayi
Gond
Gadaba
Gandia
Ghara
Gando
Holva (Kotia)
Ho
Jatapu
Juang
Koya (Gond)
Kotia
Khond
Kharia (Lodha)
Kora
Kisan
Koli
Kawar
Korua
Kandha (Khond)
Kharian (Kharia)
Kol Laharas(Kolah Loharas)
Kolah Loharas
Kolha
Kond (Khond) Orissa
Kondadora
Kulis
Lodha (Shabar)
Media (Gond)
Mahali
Munda
Mankidi
Mankirdia
Matya
Mirdhas
Munda Lohara (Munda)
Munda Mahalis (Munda)
Mundari
Omanatya
Oraon
Pawra(Bhil)
Parenga 
Paroja 
Pentie
Rajuar
Savar
Santal
Sahara(Saora)
Saora
Saura(Saora)
Shabar
Sitha Kandha (Khond)
Sounti
Tadvi (Dhanka)
Tadvi Bhil (Bhil)
Tetaria (Dhanka)
Tharua

 

[ Digital Library ]


HomeSearchContact usIndex

[ Home | Search  | Contact UsIndex ]


Copyright IGNCAŠ 2007