Home > Digital Library > Digital Images > Life Styles > Maharashtra
MAHARASHTRA

 
Advichincher
Agaria
Andh
Arakh
Arrakh
Asur (Gond)
Baiga
Bamcha (Bavacha)
Barda
Barodia (Vitolia)
Bauacha
Bhagalia (Bhil)
Bhaina
Bhar (Gond)
Bharia Bhumia
Bhine Koya (Koya)
Birhul
Bhillala (Bhil)
Bhil Garasia (Bhil)
Barodia (Vitola)
Bhatola (Gond)
Bhattra
Bhimma (Gond)
Bhuinhar Bhumia
(Bharia Bhumia)
Bhuta (Gond)
Binjhwar
Birhul
Bisonhorn Maria (Gond)
Bondeya (Korku)
Bondhi (Korku)
Bopchi (Korku)
Bada Maria (Gond)
Badimaria (Gond)
Behelia (Pardhi)
Bahellia (Pardhi)
Bhil
Bhunjia
Chodhara
Chattri (Kawar)
Cherwa (Kawar)
Chitapardhi (Pardhi)
Chotamaria (Gond)
Cholivalanayak (Naikda)
Dungri Bhil
Dungri Garasia(Bhil)
Dhor Kathodi (Kathodi)
Dubla
Dholi Bhil (Bhil)
Dhanka (Oraon)
Dandami Maria (Gond)
Dhangad (Oraon)
Dhanwar
Dhoba (Gond)
Dhuru (Gond)
Dhurwa (Gond)
Dorla (Gond)
Dhulia (Gond) (Kotia)
Dhor (Koli)
Dongar Koli (Koli)
Dhor Katkari (Kathodi)
Gond
Gamit
Gamta (Gamit)
Gavit (Gmit)
Gaiki (Gond)
Gaita (Gond)
Gatta (Gond)
Gatti (Gond)
GondGowari
Halba
Halbi
Hill Maria (Gond)
Koya (Gond)
Kolam
Kondh
Kharia
Kotwalia (Vitolia)
Kathodi
Kokni
Kolcha (Kolidor)
Kokna
Kolgha (Kolidhor)
Kukna (Kokna)
Kapadia Nayaka (Naikda)
Katkari (Kathodi)
Koli Dhor
Kalanga (Gond)
Kamar
Kandh (Kondh)
Kandha Gauda
Kanwar (Kawar)
Kaur (Kawar)
Khatola (Gond)
Khirwar (Gond)
Khirwara (Gond)
Koilabhuta (Gond)
Koilabhuti (Gond)
Koitar (Gond)
Kol
Kondh
Korku
Kucha Maria (Gond)
Kuchaki Maria (Gond)
Kawar
Ka Thakar (Thakur)
Ka Thakur (Thakur)
Koli Mahadev
Koli Malhar
Kondar (Khairwar)
Langoli (Pardhi)
Media (Gond)
Mannervarlu (Kolam)
Mewasi Bhil (Bhil)
Mavchi (Gamit)
Mota Nayaka (Naikda)
Moghya (Gond)
Mogia
Muria (Gond)
Mana (Gond)
Mannewar (Gond)
Monghya (Gond)
Mouasi (Korku)
Mudia (Gond)
Maria (Gond)
Ma Thakar (Thakur)
Naikda
Nagasia(Nagesia) 
Nahul(Korku) 
Nagarchi(Gond) 
Nagwanshi(Gond) 
Nagasia
Ojha(Gond)
Oraon
Pardhan 
Parja
Patelia
Padvi(Gagmit) 
Phansepardhi(Pardhi)
Pawra(Bhil) 
Pomla
Pardhi
Phanspardhi (Pardhi) 
Pathan 
Pathri(Pardhan)
Raj (Gond)
Rajkoya (Koya)
Rathawa 
Rawa Bhil
Rathia (Kawar)
Son Katkari (Kathodi)
Sonkathodi (Kathodi)
Sawar
Sawara(Saware)
Shikari (Pardhi)
Sonjhari
Saroti (Pardhan)
Thoti
Tadvi (Dhanka)
Tokre Koli (Koli Dhor)
Talavia (Dubla)
Tadvi Bhil (Bhil)
Tetaria (Dhanka)
Takankar (Pardhi) 
Takia (Pardhi) 
Tanwar (Kawar) 
Thatia (Gond) 
Thotya (Gond)
Thakur
Varli
Vasava (Bhil) 
Vasave
Vitolia
Valvi (Dhanka)
Vade Maria (Gond)
Vitolia
Wade Maria (Gond)

 

[ Digital Library ]


HomeSearchContact usIndex

[ Home | Search  | Contact UsIndex ]


Copyright IGNCAŠ 2007