Home > Digital Library > Digital Images > Life Styles > Gujarat
GUJARAT

 
Advichincher
Bamcha (Bavacha)
Barda
Bauacha
Bhagalia (Bhil)
Bharwad
Bhillala (Bhil)
Bhil Garasia (Bhil)
Barodia (Vitola)
Bhil
Charan
Chaudhri
Chodhara
Cholivalanayaka (Naikda)
Dungri Bhil
Dungri Garasia(Bhil)
Dhor Kathodi (Kathodi)
Dubla
Dholi Bhil (Bhil)
Dhanka (Oraon)
Dhodia
Dhor Katkari (Kathodi)
Gond
Gamit
Gamta (Gamit)
Gavit (Gmit)
Halpati (Dubla)
Kotwalia (Vitolia)
Kunbi
Kathodi
Kokni
Kolcha (Kolidor)
Kokna
Kolgha (Kolidhor)

Kukna (Kokna)
Kapadia Nayaka (Naikda)
Katkari (Kathodi)
Koli Dhor
Koli
Mewasi Bhil (Bhil)
Mavchi (Gamit)
Mota Nayaka (Naikda)
Naikda
Padhar
Paradhi 
Patelia (Bhil)
Padvi(Gagmit) 
Phansepardhi(Pardhi)
Pawra(Bhil) 
Pomla
Pardhi
Rajgond(Gond)
Rabari
Rathawa
Rawa Bhil
Siddi
Son Katkari (Kathodi)
Sonkathodi (Kathodi)
Tadvi (Dhanka)
Tokre Koli (Koli Dhor)
Talavia (Dubla)
Tadvi Bhil (Bhil)
Tetaria (Dhanka)
Vaghri 
Vitola 
Varli
Vasava (Bhil) 
Vasave

 

[ Digital Library ]


HomeSearchContact usIndex

[ Home | Search  | Contact UsIndex ]


Copyright IGNCAŠ 2007