Photographs of Lecture on Aryabhatta ke Antariksh Vijnana ka Punarvalokana by Dr. Devender S. Tanwar. 21st February 2017